Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů
Pomocí „iWhistle“ mohou zaměstnanci, zákazníci nebo obchodní partneři společnosti SBS Ecoclean Group nahlašovat jak porušení ustanovení compliance, k nimž patří zejména porušení protikartelové nebo protikorupční legislativy (oznamovací cesta „Compliance“), tak i určitá porušení právních ustanovení na ochranu osobních údajů (ohlašovací cesta „Ochrana osobních údajů“) nebo lidských práv (ohlašovací cesta „Lidská práva“).
Přístup k hlášením má pouze oddělení Corporate Compliance skupiny SBS Ecoclean Group. 
 
Infrastruktura systému včetně webových stránek a databáze je provozována poskytovatelem služeb iComply GmbH se sídlem 55116 Mainz, Große Langgasse 1A. Společnost iComply GmbH je smluvně zavázána k přísné důvěrnosti a k dodržování veškerých právních požadavků na ochranu osobních údajů.
 
Jaké osobní údaje a informace jsou shromažďovány a zpracovávány?
Při nahlášení porušení pravidel prostřednictvím „iWhistle“ jsou osobní údaje: 
· toho, kdo podává hlášení (např. jméno, kontaktní údaje) (volitelně/dobrovolně!) a
· osob figurujících v události (např. popis jednání dotčených osob)
 
 zaznamenávány do příslušného ohlašovacího formuláře nebo předávány, zaznamenávány a zpracovávány prostřednictvím chráněné poštovní schránky. Údaje budou zpracovány příslušným oddělením za účelem prověření nahlášené události, zahájení vyšetřování, jeho uskutečnění a v případě potřeby přijetí nápravných opatření. 
 
V rámci kontrol, vyšetřování a nápravných opatření, která mají být přijata, může být nutné předávat informace o nahlášené události zaměstnancům jiných oddělení, jako je management, externím poradcům (např. právním poradcům) nebo příslušným úřadům. Za určitých okolností jsme také povinni oznámit nahlášenou událost příslušným úřadům a dotčeným osobám.
 
Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?
Vámi poskytnuté osobní údaje a informace jsou uchovávány tak dlouho, dokud je jejich znalost nutná pro zpracování hlášení a případně pro uplatnění sankcí, nebo pokud je nutné údaje ze zákona uchovávat. Pokud by se hlášení ukázalo jako neodůvodněné, bude hlášení včetně osobních údajů v něm obsažených neprodleně smazáno.